Vēsturisks brīdis!

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-pasts
Mūsu kluba trenere Ināra Aile no 4. oktobra ir LZS un World Sailing sertificēta trenere! Bet mūsu audzēkne un aktīva burātāja Jete Mezīte ir saņēmusi LZS un World Sailing trenera asistenta sertifikātu! Lepojamies!
Īss atskats DNSS programmas norisē.
2019. gada 30.novembrī sākās Latvijas burāšanas sporta
attīstības projekts, ko organizēja LZS sadarbībā ar Starptautiskās
Olimpiskās komitejas Olimpisko Solidaritāti un Latvijas Olimpisko
komiteju. Tā ietvaros LZS burāšanas sporta speciālisti kopā ar World Sailing ekspertu Timu Krosu izstrādāja Nacionālo Burāšanas sporta attīstības programmu un vadlīnijas
saskaņā ar LOK, SOK, UNICEF un nacionālo likumdošanu, kā arī iesākts darbs
pie Burāšanas treneru rokasgrāmatas sagatavošanas.
LZS attīstības projekta ietvaros notika trīs klātienes sesijas, nedēļas
garumā, kas noslēdzās ar praktisko sesiju uz ūdens 2020.g. oktobrī.
Jau iepriekš – 2014. un 2016. gadā LZS sadarbībā ar LOK un SOK
Olimpisko Solidaritāti tika organizēti tehniskie kursi treneriem, kas
ienesuši pozitīvas izmaiņas burāšanas sporta attīstībā. Vērojams
nozīmīgs rezultātu kāpumu jauniešu sākumburāšanas klasēs.
No 13.02 – 20.02.2020 norisinājās SOK Olimpiskās Solidaritātes programmas Latvijas burāšanas sporta attīsības projekta otrā kārta. World Sailing eksperta Tima Krosa (Tim Cross) un Sailing Latvija projekta vadītājas Ingas Jākobsones vadībā, Latvijas Burāšanas sporta attīstības programmas vadītāji – Ināra Aile, Jānis Jēkabsons, Jānis Preiss, Kristaps Močāns, Raitis Škutāns un Dāvis Andersons intensīvi turpināja pirmajā kārtā iesākto darbu pie nacionālo klubu akreditācijas dokumentu izstrādes, burāšanas treneru sertifikācijas un apmācības līmeņu sistēmas izstrādes.
Tims Kross un Latvijas Burāšanas sporta attīstības programmas vadītāji īpašu uzmanību izstrādātajos dokumentos pievērsa burāšanā aktuālajiem drošības jautājumiem, tādējādi ir nosprausti konkrēti Sailing Latvia(LZS) uzdevumi, kas ir jāpaveic tuvākajā laikā, lai drošības pasākumi tiktu ieviesti praksē. Tāpat, programmas vadītāji ir izstrādājuši Sailing Latvia Bērnu aizsardzības noteikumu vadlīnijas burāšanas klubos, kas strādā ar bērniem un jauniešiem, balstoties uz
UNICEF, World Sailing norādījumiem un nacionālo likumdošanu. Šīs projekta kārtas ietvaros, nacionālās programmas vadītāji ir piekrituši World Sailing uzaicinājumam kļūt par vienu no pirmajām akreditētajām valstīm, kas ietver savā programmā World Sailing izstrādātās jaunās Dabas aizsardzības un ilgtspējas vadlīnijas un šo resursu adaptāciju nacionālajām vajadzībām.
02.- 03. 05.2020 programmas ietvaros notika seminārs tiesnešiem,
sacensību organizatoriem, treneriem un sportistiem par BNS, kuru vadīja
starptautiskais tiesnesis Andrus Poksi.
30.09 – 04..10.2020 notika SOK Olimpiskās Solidaritātes programmas Latvijas burāšanas sporta attīsības projekta trešā, noslēdzošā kārta.
kurā varēja piedalīties visi LZS
organizāciju treneri, kas nodarbojas (vai vēlas turpmāk nodarboties)
ar burāšanas apmācību švertlaivu un vindsērfinga klasēs.
Pasākumu vadīja World Sailing eksperts Tim Cross un DNSS programmas darba
grupa (treneri Ināra Aile, Jānis Preiss, Jānis Jēkabsons, Raitis
Škutāns, Dāvis Andersons un Kristaps Močāns).
Programmas 3.kārtas pamatuzdevums bija praktiski pielietot darbā ar
audzēkņiem LZS burāšanas apmācību programmu (prezentācija LZS DO notika
maijā), līdz ar to visi apmācību treneri veiks praktiskos uzdevumus uz
attiecīgi savas burāšanas klases inventāra ūdenī, reālos burāšanas
apmācību apstākļos – Laser laivas vai attiecīgā vindsērfinga inventāra.
Tika analizēta praktiskajā darbībā iegūtā pieredze, kā arī vēlreiz izskatītas prasības no World
Sailing puses LZS klubu akreditācijām (klubu drabības noteikumi, risku
novērtējumi), treneru darbam, t.sk. burātāju drošībai un bērnu tiesību
aizsardzības jautājumiem.
Pēc attiecīgo zināšanu apguves, treneriem tika izsniegti LZS sertifikāti.
Vienlaicīgi, LZS sertificēts treneris, pamatojoties uz LZS burāšanas
apmācības programmas līmeņiem, burāšanas sezonu noslēdzot varēs izdot saviem kluba audzēkņiem ‘Burāšanas pases’, kas norāda attiecīgā
audzēkņa burāšanas sagatavotības līmeni (teorētiskajos, drošības,
praktiskajos un sociālajos aspektos).
Projekta noslēgumā 2021. gada pavasarī ir paredzēts nacionālās burāšanas apmācību
programmas audits, ko vadīs World Sailing Programmu vadītājs Robs
Holdens un Latvijas Zēģelētāju savienības akreditācija.
Rakstā izmantoti materiāli no http://www.sailinglatvia.lv